Gedragscode A+A voor Accountancy & Advies

Belang van een gedragscode
A+A voor Accountancy & Advies stelt zich ten doel het advieskantoor voor de directeur-grootaandeelhouder en zijn organisatie te zijn. Onze diensten en werkzaamheden moeten altijd worden gekenmerkt door betrouwbaarheid en betrokkenheid. Deze gedragscode is mede opgesteld om onze opdrachtgevers op de hoogte te brengen van onze normen en waarden.

Integriteit en objectiviteit
Medewerkers van A+A voor Accountancy & Advies zijn tijdens de uitoefening van werkzaamheden recht door zee, en verrichten hun diensten op eerlijke wijze, transparant en duidelijk naar alle belanghebbenden.

Wij zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen.
Wij zijn onpartijdig in onze oordeelsvorming.
Wij vormen onze mening met in acht name van de belangen van alle betrokkenen.

Deskundigheid en zorgvuldigheid
Kennis en kunde vormen de basis van al onze werkzaamheden.
Onze werkzaamheden worden deskundig, zorgvuldig en met een deugdelijke onderbouwing uitgevoerd. Binnen de grenzen van onze vaktechnische verantwoordelijkheid en van wet- en regelgeving houden wij rekening met de wensen van opdrachtgevers en overige belanghebbenden.

De onderbouwing van verrichte werkzaamheden of uitgebrachte adviezen leggen wij schriftelijk of elektronisch vast. Wat we doen en waarom wij het doen is daarmee duidelijk, voor de klant en voor ons zelf.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding
Wij behandelen informatie, verkregen tijdens en ten behoeve van de uitoefening van onze werkzaamheden, vertrouwelijk.
Zonder expliciete toestemming van belanghebbenden zal de verkregen informatie niet openbaar worden gemaakt, tenzij op gezag van wet- en regelgeving.
Wat wij te weten komen tijdens ons werk, gebruiken wij alleen voor dit doel. Ook zorgen wij er voor dat anderen van deze kennis geen oneigenlijk gebruik kunnen maken.

Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van de opdrachtgever of andere belanghebbenden.
Wij vormen onze meningen zonder beïnvloeding door commerciële of andere belangen, en handelen dienovereenkomstig.
Wij zorgen er ook voor dat niemand aanleiding ziet hieraan te twijfelen.

Vertegenwoordiging van een bijzonder belang
Een medewerker van A+A voor Accountancy & Advies vertegenwoordigt een bijzonder belang wanneer hij, in het kader van een opdracht andersluidend dan het controleren, beoordelen of samenstellen van een verantwoording, in contact treedt met derden.
Wanneer wij gevraagd worden een bijzonder belang te vertegenwoordigen, dragen wij er voor zorg dat overige belanghebbenden bekend worden met het feit dat een bijzonder belang wordt vertegenwoordigd.
De vertegenwoordiging van een bijzonder belang mag er nooit toe leiden dat wij beperkt worden in onze objectieve oordeelsvorming.

Fiscale werkzaamheden
Een fiscaal advies moet vaktechnisch verantwoord zijn en onderbouwd worden, mag niet in strijd zijn met de integriteit en objectiviteit van onze medewerkers, en moet naar onze inschatting in overeenstemming zijn met de wet.
Onduidelijkheden of onzekerheden met betrekking tot de uitleg van een wet mogen in het voordeel van de opdrachtgever uitgelegd worden in relatie tot de fiscus.
Wij dragen ervoor zorg dat bij opdrachtgevers geen onduidelijkheid bestaat ten aanzien van de status van een fiscaal advies.

Samenwerking met derden
Wij verzorgen uitsluitend die werkzaamheden waartoe wij vaktechnisch in staat zijn. Als gevolg hiervan is bij de uitvoering van sommige opdrachten samenwerking met derden noodzakelijk. Indien het belang van de opdrachtgever dat vraagt, kunnen deze derden ook accountants van andere organisaties betreffen.
Ten aanzien van derden bewaken wij met nadruk onze onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Uiteraard zijn derden ook gebonden aan de geheimhoudingsplicht.

Acceptatie van opdrachten
Wij aanvaarden uitsluitend opdrachten waartoe wij de vereiste deskundigheid en de personele capaciteit bezitten. Tevens dragen wij ervoor zorg dat aan potentiële opdrachtgevers de eigen verantwoordelijkheid en die van A+A voor Accountancy & Advies ten aanzien van wet- en regelgeving duidelijk is. Tenslotte moeten wij voorkomen dat bij opdrachtgevers ongerechtvaardigde verwachtingen bestaan ten aanzien van de diensten van A+A voor Accountancy & Advies.

Klachten
Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van A+A voor Accountancy & Advies dan kan / kunnen deze zich schriftelijk of telefonisch wenden tot de heer A.P. de Ruyter RA van ons kantoor.

Zoeken binnen de website